HTML đóng vai trò gì trong việc xây dựng website?

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) được sử dụng để tạo ra một trang web. Để biết...