Tagline là gì? Những điểm khác biệt với Slogan

Trên thực tế, Tagline và Slogan rất dễ bị hiểu nhầm và thậm chí bị xem là một. Vậy Tagline là gì và nó khác với Slogan như thế...