ecp-media-tham-gia-khoa-tap-huan-phuc-hoi-va-phat-trien-doanh-nghiep-do-nu-lam-chu-thong-qua-ky-nang-so-1

ECP Media tham gia Khóa tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số”

ECP Media tham gia Khóa tập huấn “Phục hồi và phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ thông qua kỹ năng số”