Bảng giá đăng bài PR trên Thời báo kinh tế Việt Nam

ADVERTISING RATE THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM Applied from 1/1/2018 SIZE   COLOUR (VND) B/W (VND)   Back cover (18.5cm x 26.5cm) 33,000,000 33,000,000 Full page (380mm x 255mm)...