Bản khai đăng ký tên miền

Tên miền Việt Nam

Bản khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân. Tải tại đây.

Bản khai đăng ký tên miền dành cho tổ chức. Tải tại đây.

Bản khai đăng ký tên miền gov.vn. Tải tại đây.

Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký. Tải tại đây.

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng. Tải tại đây.

Đơn đăng ký bảo vệ tên miền .vn. Tải tại đây.

Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền. Tải tại đây.

Đơn đề nghị thay đổi thông tin liên hệ. Tải tại đây.

Đơn đề nghị trả lại tên miền (dành cho chủ thể là cá nhân). Tải tại đây.

Đơn đề nghị trả lại tên miền (dành cho chủ thể là tổ chức). Tải tại đây.

Bản cam kết và giải trình về mối liên hệ giữa tên miền và chủ thể. Tải tại đây

Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tải tại đây.

Bản cam kết và giải trình tên miền nhạy cảm. Tải tại đây.

Bản cam kết về nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của bên chuyển nhượng. Tải tại đây.

Văn bản chấp thuận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet. Tải tại đây

Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet. Tải tại đây.

Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet. Tải tại đây.

Văn bản từ chối chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet. Tải tại đây.

Tên miền quốc tế

Bản khai đăng ký tên miền quốc tế (.com, .net, .org, .info, .biz…). Tải tại đây.

Bản khai đăng ký tên miền Á châu .ASIA. Tải tại đây.

Bản khai đăng ký tên miền Mỹ .US. Tải tại đây.

Bản khai đăng ký tên miền châu Âu .UE. Tải tại đây

 

 

Tin liên quan