Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Trưởng ban Ban biên tập phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Trưởng ban Ban biên tập phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng,
Trưởng ban Ban biên tập phát biểu tại Hội nghị