Hướng dẫn chi tiết cách cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016

Cấu hình email account trên Outlook 2013 và 2016:
1. Mở Microsoft Outlook
2. Click File
3. Click Info menu bên trái
4. Click Account Settings sẽ sổ ra list.
5. Chọn Account Settings…trong menu sổ xuống

Hướng dẫn chi tiết cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016
Dưới Email tab, Chọn New

Hướng dẫn chi tiết cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016

Lưu ý: Nếu bạn cần thay đổi cấu hình của một account đã có, Dưới New bạn sẽ thấy List các email account đang có, click hai lần vào email account bạn muốn cấu hình, và trưc tiếp đến bước 9

6. Chọn Manually setup or additional server types sau đó click [Next]

Hướng dẫn chi tiết cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016
7. Chọn POP or IMAP click [Next] để tiếp tục

Hướng dẫn chi tiết cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016

Nhập thông tin như sau:

Your Name: Tên mà bạn muốn hiển thị khi người nhận check mail của bạn
Email Address: email của bạn, ví dụ: tên_email@tên_miền_của_bạn.
Account Type: Chọn POP3 hoặc IMAP ở mũi tên sổ xuống.

POP or IMAP?
Hãy đọc bài viết để phân biệt sự khác nhau giữa hai giao thức POP và IMAP.
Incoming mail server: pop.tên_miền_của_bạn hoặc imap.tên_miền_của_bạn. Nếu bạn sử dụng hosting của ECP thì có thể nhập như sau mail.tên_miền_của_bạn.

Outgoing mail serversmtp.tên_miền_của_bạn. Nếu bạn sử dụng hosting của ECP thì có thể nhập như sau mail.tên_miền_của_bạn

User Name: Nhập đầy đủ địa chỉ email của bạn vd: tên_email@tên_miền_của_bạn.
Password: Password của email account này, do nhà cung cấp hosting cấp.

Cuối cùng là tùy thuộc vào việc người sử dụng dùng Outlook Data File mới hay không (New Outlook Data File/Existing Outlook Data File). Lựa chọn này không ảnh hưởng tới việc kết nối đến server.

Hướng dẫn chi tiết cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016

8. Click [More Settings]
9. Chọn tab Outgoing Server
10. Chọn My outgoing mail sever (SMTP) requires authentication và Use same settings as incoming mail server

Hướng dẫn chi tiết cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016
11. Qua tab Advanced.

Lưu ý: Ở mục Incoming server (POP3) là port 110 và Outgoing server (SMTP) là port 25

Hướng dẫn chi tiết cấu hình email trên Microsoft Outlook 2013 và 2016
12. Click [OK]
13. Click [Next] và [Finish] để hoàn tất

Tin liên quan