Minh hoạ tình huống cụ thể của người tham gia SPBH Tai nạn cá nhân