Vòng đời tên miền

Tên miền Quốc tế

Vòng đời của 1 tên miền quốc tế .com | .net | .info | .org bao gồm:

Trạng thái tự do

Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn có thể đăng ký tên miền hợp lệ và ai đăng ký trước sẽ được cấp trước

Tên miền đã được đăng ký

Tên Miền phải duy trì sau khi đăng ký. Thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 1 năm. Tên miền không được chuyển đổi NĐK khi còn hạn < 30 ngày, tự gia hạn thêm 1 năm khi chuyển NĐK.

Tự động gia hạn

Sau khi tên miền hết hạn, tên miền bị khóa không cho sử dụng. Tuy nhiên, chủ thể có 40 ngày được phép gia hạn tên miền và không đảm bảo gia hạn được do tên miền có thể bị đưa vào đấu giá.
Chờ chuộc lại tên miền

Tên miền đã chết, thông tin đã bị xóa. Tuy nhiên, chủ thể có thể cứu lại bằng cách “Chuộc” lại tên miền trong vòng 30 ngày.

Chờ xóa tên miền

Tên miền đã chết, thông tin đã bị xóa hoàn toàn và đang được giải phóng về trạng thái tự do.
Trả lại tự doTên miền đã bị xóa và trở về trạng thái tự do như ban đầu.

Lưu ý: Với các tên miền quốc tế và quốc gia khác, thời gian có thể khác nhau.

Tên miền Việt Nam

Vòng đời của 1 tên miền Việt Nam .vn | .com.vn | .net.vn | .org.vn | .info.vn | .name.vn | .gov.vn | .biz.vn và các tên miền theo địa danh… gồm có:

Trạng thái tự do

Trong thời gian này, người sử dụng hoàn toàn có thể đăng ký tên miền hợp lệ và ai đăng ký trước sẽ được cấp trước

Tên miền đã được đăng ký

Thời gian cho phép duy trì từ 1-10 năm/lần và tối đa là 50 năm. Không được chuyển đổi NĐK trong 60 ngày kể từ khi đăng ký, và sau 30 ngày trước khi hết hạn.

Trạng thái gia hạn

Trong vòng 1-5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.

Tạm ngưng hoạt động

Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 25 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động nhưng vẫn được phép gia hạn.

Xử lý thu hồi

Sau 25 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền.

Trả lại tự do

Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

 

 

Tin liên quan