[twenty20 img1=”5027″ img2=”5026″ width=”100%” offset=”0.5″ before=”ảnh trước” after=”ảnh sau” hover=”true”]

[twenty20 img1=”5018″ img2=”5009″ width=”100%” direction=”vertical” offset=”0.5″ before=”ảnh trên” after=”ảnh dưới” hover=”true”]